Chung cư Vinhomes Smart City là các dự án lớn của tập đoàn Vingroup. Di chuyển tiện lợi, nội thất tiến bộ và là thành phầm hàng đầu được nhiều dùng hay thích. Vinhomes Smart City lấy cảm hứng từ toàn cầu của New York khét tiếng,dự án có kích thước 43 ha, bao gồm 18 tòa tháp, cả cả các căn hộ tương xứng để sống bao gồm những mô hình: căn hộ,công sở,penthouse, duplex, L&mark 81 & tòa nhà https://www.diigo.com/profile/vinsmartcityhanoi https://www.folkd.com/submit/vinsmartcitytaymo.vn// https://www.atlasobscura.com/users/garciagwnkoch https://slashdot.org/submission/14711055/d-n-vinhomes-smart-city http://www.authorstream.com/vinsmartcityhanoi/ https://git.sicom.gov.co/vinsmartcityhanoi https://linktr.ee/imperiavinhomesmart80 https://www.folkd.com/user/vinsmartcityhanoi https://dev.funkwhale.audio/vinsmartcityhanoi http://i-m-a-d-e.org/qa/index.php?qa=user&qa_1=vinsmartcityhanoi


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:39:49